Link to move in page

Global navigation
Global navigation end
From here to text

SUGA Yoshihide

President
総裁
Vice-
President
副総裁
Secretary-General
幹事長
Executive Acting Secretary-General
幹事長代行
Chairperson.
General
Council
総務会長
Chairperson. Policy Research Council
政務調査会長
Important Historical Events
略史
SUGA Yoshihide
菅 義偉
Sep.14, 2020-present
令和2.9.14-現在
  NIKAI Toshihiro
二階 俊博
Sep.15, 2020-present
令和2.9.15-現在
NODA Seiko
野田 聖子
Sep.15, 2020-present
令和2.9.15-現在
Tsutomu Sato
佐藤 勉
Sep.15, 2020-present
令和2.9.15-現在
SHIMOMURA Hakubun
下村 博文
Sep.15, 2020-present
令和2.9.15-現在
 

  HATOYAMA Ichiro   ISHIBASHI Tanzan   KISHI Nobusuke   IKEDA Hayato
  SATO Eisaku   TANAKA Kakuei   MIKI Takeo   FUKUDA Takeo
  OHIRA Masayoshi   NISHIMURA Eiichi   SUZUKI Zenko   NAKASONE Yasuhiro
  TAKESHITA Noboru   UNO Sosuke   KAIFU Toshiki   MIYAZAWA Kiichi
  KONO Yohei   HASHIMOTO Ryutaro   OBUCHI Keizo   MORI Yoshiro
  KOIZUMI Junichiro   ABE Shinzo   FUKUDA Yasuo   ASO Taro
  TANIGAKI Sadakazu   ABE Shinzo   SUGA Yoshihide  
The text ends here
Local navigation

Back to Top

menu