Link to move in page

Global navigation
Global navigation end
From here to text

SUZUKI Zenko

President
総裁
Vice-
President
副総裁
Secretary-General
幹事長
Chairperson,
General
Council
総務会長
Chairperson, Policy Research Council
政務調査会長
Important Historical Events
略史
SUZUKI
Zenko
鈴木 善幸
80.7.15 - 80.11.27
昭和 55.7.15 - 55.11.27
NISHIMURA
Eiichi
西村 英一
80.7.17 - 80.11.27
昭和 55.7.17 - 55.11.27
SAKURAUCHI
Yoshio
櫻内 義雄
80.7.17 - 80.11.27
昭和 55.7.17 - 55.11.27
NIKAIDO
Susumu
二階堂 進
80.7.17 - 80.11.27
昭和 55.7.17 - 55.11.27
ABE
Shintaro
安部 晋太郎
80.7.17 - 80.11.27
昭和 55.7.17 - 55.11.27
- full-scale war breaks out between Iran and Iraq (80.9.21)
イラン・イラク全面戦争突入[55.9.21]
SUZUKI
Zenko
鈴木 善幸
80.11.27 - 82.11.25
昭和 55.11.27 - 57.11.25
  SAKURAUCHI
Yoshio
櫻内 義雄
80.11.27 - 81.11.30
昭和 55.11.27 - 56.11.30
NIKAIDO
Susumu
二階堂 進
80.11.27 - 81.11.30
昭和 55.11.27 - 56.11.30
ABE
Shintaro
安部 晋太郎
80.11.27 - 81.11.30
昭和 55.11.27 - 56.11.30
NIKAIDO
Susumu
二階堂 進
81.11.30 - 82.11.25
昭和 56.11.30 - 57.11.25
TANAKA
Tatsuo
田中 竜夫
81.11.30 - 82.11.26
昭和 56.11.30 - 57.11.26
TANAKA
Rokusuke
田中 六助
81.11.30 - 82.11.26
昭和 56.11.30 - 57.11.26

  HATOYAMA Ichiro   ISHIBASHI Tanzan   KISHI Nobusuke   IKEDA Hayato
  SATO Eisaku   TANAKA Kakuei   MIKI Takeo   FUKUDA Takeo
  OHIRA Masayoshi   NISHIMURA Eiichi   SUZUKI Zenko   NAKASONE Yasuhiro
  TAKESHITA Noboru   UNO Sosuke   KAIFU Toshiki   MIYAZAWA Kiichi
  KONO Yohei   HASHIMOTO Ryutaro   OBUCHI Keizo   MORI Yoshiro
  KOIZUMI Junichiro   ABE Shinzo   FUKUDA Yasuo   ASO Taro
  TANIGAKI Sadakazu   ABE Shinzo   SUGA Yoshihide   KISHIDA Fumio
The text ends here
Local navigation

Back to Top

menu