Link to move in page

Global navigation
Global navigation end
From here to text

TAKESHITA Noboru

President
総裁
Vice-
President
副総裁
Secretary-General
幹事長
Chairperson,
General
Council
総務会長
Chairperson, Policy Research Council
政務調査会長
Important Historical Events
略史
TAKESHITA
Noboru
竹下 登
87.10.31 - 89.6.2
昭和 62.10.31 -
平成 1.6.2
  ABE
Shintaro
安部 晋太郎
87.10.31 - 88.12.27
昭和 62.10.31 - 63.12.27
ITO
Masayoshi
伊藤 正義
87.10.31 - 88.12.27
昭和 62.10.31 - 63.12.27
WATANABE
Michio
渡辺 美智雄
87.10.31 - 88.12.27
昭和 62.10.31 - 63.12.27

- the Japanese Showa Emperor dies; the Heise era begins the following morning (89.1.7)
昭和天皇崩御、明8日より平成元年[64.1.7]

ABE
Shintaro
安部 晋太郎
88.12.27 - 89.6.2
昭和 63.12.27 -
平成 1.6.2
ITO
Masayoshi
伊藤 正義
88.12.27 - 89.6.2
昭和 63.12.27 -
平成 1.6.2
WATANABE
Michio
渡辺 美智雄
88.12.27 - 89.6.2
昭和 63.12.27 -
平成 1.6.2

  HATOYAMA Ichiro   ISHIBASHI Tanzan   KISHI Nobusuke   IKEDA Hayato
  SATO Eisaku   TANAKA Kakuei   MIKI Takeo   FUKUDA Takeo
  OHIRA Masayoshi   NISHIMURA Eiichi   SUZUKI Zenko   NAKASONE Yasuhiro
  TAKESHITA Noboru   UNO Sosuke   KAIFU Toshiki   MIYAZAWA Kiichi
  KONO Yohei   HASHIMOTO Ryutaro   OBUCHI Keizo   MORI Yoshiro
  KOIZUMI Junichiro   ABE Shinzo   FUKUDA Yasuo   ASO Taro
  TANIGAKI Sadakazu   ABE Shinzo   SUGA Yoshihide   KISHIDA Fumio
The text ends here
Local navigation

Back to Top

menu