Link to move in page

Global navigation
Global navigation end
From here to text

UNO Sousuke

President
総裁
Vice-
President
副総裁
Secretary-General
幹事長
Chairperson,
General
Council
総務会長
Chairperson, Policy Research Council
政務調査会長
Important Historical Events
略史
UNO
Sosuke
宇野 宗佑
89.6.2 - 89.8.8
平成 1.6.2 - 1.8.8
HASHIMOTO
Ryutaro
橋本 龍太郎
89.6.2 - 89.8.9
平成 1.6.2 - 1.8.9
MIZUNO
Kiyoshi
水野 清
89.6.2 - 89.8.9
平成 1.6.2 - 1.8.9
MURATA
Keijiro
村田 敬次郎
89.6.2 - 89.8.9
平成 1.6.2 - 1.8.9

  HATOYAMA Ichiro   ISHIBASHI Tanzan   KISHI Nobusuke   IKEDA Hayato
  SATO Eisaku   TANAKA Kakuei   MIKI Takeo   FUKUDA Takeo
  OHIRA Masayoshi   NISHIMURA Eiichi   SUZUKI Zenko   NAKASONE Yasuhiro
  TAKESHITA Noboru   UNO Sosuke   KAIFU Toshiki   MIYAZAWA Kiichi
  KONO Yohei   HASHIMOTO Ryutaro   OBUCHI Keizo   MORI Yoshiro
  KOIZUMI Junichiro   ABE Shinzo   FUKUDA Yasuo   ASO Taro
  TANIGAKI Sadakazu   ABE Shinzo   SUGA Yoshihide   KISHIDA Fumio
The text ends here
Local navigation

Back to Top

menu