Link to move in page

Global navigation
Global navigation end
From here to text

KAIFU Toshiki

President
総裁
Vice-
President
副総裁
Secretary-General
幹事長
Chairperson,
General
Council
総務会長
Chairperson, Policy Research Council
政務調査会長
Important Historical Events
略史
KAIFU
Toshiki
海部 俊樹
89.8.6 - 89.10.30
平成 1.8.6 - 1.10.30
OZAWA
Ichiro
小沢 一郎
89.8.9 - 89.10.30
平成 1.8.9 - 1.10.30
KARASAWA
唐沢 俊二郎
89.8.9 - 89.10.31
平成 1.8.9 - 1.10.31
MITSUZUKA
Hiroshi
三塚 博
89.8.9 - 89.10.31
平成 1.8.9 - 1.10.31
- Iraq invades Kuwait
(90.8.2)
イラクがクウェートに侵攻
[2.8.2]


- multinational military forces begin attack on Iraq
(91.1.17)
他国籍軍イラク攻撃を開始
[3.1.17]

- Soviet President Gorbachev visits Japan
(91.4.16)
ゴルバチョフソ連大統領来日
[3.4.16]
KAIFU
Toshiki
海部 俊樹
8910.31 - 91.10.31
平成 1.10.31 -
3.10.31
OZAWA
Ichiro
小沢 一郎
89.10.31 - 90.2.22
平成 1.10.31 -
2.2.22
KARASAWA
唐沢 俊二郎
89.10.31 - 90.2.22
平成 1.10.31 -
2.2.22
MITSUZUKA
Hiroshi
三塚 博
89.10.31 - 90.2.22
平成 1.10.31 -
2.2.22
OZAWA
Ichiro
小沢 一郎
90.2.22 - 90.12.29
平成 2.2.22 -
2.12.29
NISHIOKA
Takeo
西岡 武夫
90.2.22 - 90.12.30
平成 2.2.22 -
2.12.30
KATO
Mutsuki
加藤 六月
90.2.22 - 90.12.29
平成 2.2.22 -
2.12.29
OZAWA
Ichiro
小沢 一郎
90.12.29 - 91.4.8
平成 2.12.29- 3.4.8
NISHIOKA
Takeo
西岡 武夫
90.12.29 - 91.10.31
平成 2.12.29 -
3.10.31
KATO
Mutsuki
加藤 六月
90.12.29 - 91.10.31
平成 2.12.29 -
3.10.31
OBUCHI
Keizo
小渕 恵三
91.4.8 - 91.10.31
平成 3.4.8 - 3.10.31

  HATOYAMA Ichiro   ISHIBASHI Tanzan   KISHI Nobusuke   IKEDA Hayato
  SATO Eisaku   TANAKA Kakuei   MIKI Takeo   FUKUDA Takeo
  OHIRA Masayoshi   NISHIMURA Eiichi   SUZUKI Zenko   NAKASONE Yasuhiro
  TAKESHITA Noboru   UNO Sosuke   KAIFU Toshiki   MIYAZAWA Kiichi
  KONO Yohei   HASHIMOTO Ryutaro   OBUCHI Keizo   MORI Yoshiro
  KOIZUMI Junichiro   ABE Shinzo   FUKUDA Yasuo   ASO Taro
  TANIGAKI Sadakazu   ABE Shinzo   SUGA Yoshihide   KISHIDA Fumio
The text ends here
Local navigation

Back to Top

menu