Link to move in page

Global navigation
Global navigation end
From here to text

TANAKA Kakuei

President
総裁
Vice-
President
副総裁
Secretary-General
幹事長
Chairperson,
General
Council
総務会長
Chairperson, Policy Research Council
政務調査会長
Important Historical Events
略史
TANAKA
Kakuei
田中 角栄
72.7.5 - 74.12.4
昭和 47.7.5 - 49.12.4  
SHIINA
Etsusaburo
椎名 悦三郎
72.8.22 - 73.7.6
昭和 47.8.22 - 48.7.6

HASHIMOTO
Tomisaburo
橋本 登美三郎
72.7.6 - 73.7.6
昭和 47.7.6 - 48.7.6

SUZUKI
Zenko
鈴木 善幸
72.7.6 - 73.7.6
昭和 47.7.6 - 48.7.6
SAKURAUCHI
Yoshio
櫻内 義雄
72.7.6 - 72.12.23
昭和 47.7.6 - 47.12.23
- Japan-China Joint Communique is signed (72.9.29)
日中共同声明調印[47.9.29]
KURAISHI
Tadao
倉石 忠雄
72.12.23 - 73.7.6
昭和 47.12.23 - 48.7.6
SHIINA
Etsusaburo
椎名 悦三郎
73.7.6 - 73.11.25
昭和 48.7.6 - 48.11.25

HASHIMOTO
Tomisaburo
橋本 登美三郎
73.7.6 - 73.11.25
昭和 48.7.6 - 48.11.25

SUZUKI
Zenko
鈴木 善幸
73.7.6 - 73.11.25
昭和 48.7.6 - 48.11.25
KURAISHI
Tadao
倉石 忠雄
73.7.6 - 73.11.25
昭和 48.7.6 - 48.11.25
- Oil Shock; oil-producing Arab countries cut off supplies of petroleum (73.10.16)
オイルショック、アラブ産油国は石油供給停止を示唆[48.10.16]
SHIINA
Etsusaburo
椎名 悦三郎
73.11.25 - 74.11.11
昭和 48.11.25 - 49.11.11
HASHIMOTO
Tomisaburo
橋本 登美三郎
73.11.25 - 74.11.11
昭和 48.11.25 - 49.11.11
SUZUKI
Zenko
鈴木 善幸
73.11.25 - 74.11.11
昭和 48.11.25 - 49.11.11
MIZUTA
Mikio
水田 三喜男
73.11.25 - 74.11.11
昭和 48.11.25 - 49.11.11
SHIINA
Etsusaburo
椎名 悦三郎
74.11.11 - 74.12.5
昭和 49.11.11 - 49.12.5
NIKAIDO
Susumu
二階堂 進
74.11.11 - 74.12.9
昭和 49.11.11 - 49.12.9
SUZUKI
Zenko
鈴木 善幸
74.11.11 - 74.12.9
昭和 49.11.11 - 49.12.9
YAMANAKA
Sadanori
山中 貞則
74.11.11 - 74.12.9
昭和 49.11.11 - 49.12.9

  HATOYAMA Ichiro   ISHIBASHI Tanzan   KISHI Nobusuke   IKEDA Hayato
  SATO Eisaku   TANAKA Kakuei   MIKI Takeo   FUKUDA Takeo
  OHIRA Masayoshi   NISHIMURA Eiichi   SUZUKI Zenko   NAKASONE Yasuhiro
  TAKESHITA Noboru   UNO Sosuke   KAIFU Toshiki   MIYAZAWA Kiichi
  KONO Yohei   HASHIMOTO Ryutaro   OBUCHI Keizo   MORI Yoshiro
  KOIZUMI Junichiro   ABE Shinzo   FUKUDA Yasuo   ASO Taro
  TANIGAKI Sadakazu   ABE Shinzo   SUGA Yoshihide   KISHIDA Fumio
The text ends here
Local navigation

Back to Top

menu