Link to move in page

Global navigation
Global navigation end
From here to text

MIKI Takeo

President
総裁
Vice-
President
副総裁
Secretary-General
幹事長
Chairperson,
General
Council
総務会長
Chairperson, Policy Research Council
政務調査会長
Important Historical Events
略史
MIKI
Takeo
三木 武夫
74.12.4 - 76.12.23
昭和 49.12.4 - 51.12.23
SHIINA
Etsusaburo
椎名 悦三郎
74.12.5 - 75.12.9
昭和 49.12.5 - 50.12.9
NAKASONE
Yasuhiro
中曽根 康弘
74.12.9 - 75.12.9
昭和 49.12.9 - 50.12.9
NADAO
Hirokichi
灘尾 弘吉
74.12.9 - 75.12.9
昭和 49.12.9 - 50.12.9
MATSUNO
Raizo
松野 頼三
74.12.9 - 75.12.9
昭和 49.12.9 - 50.12.9
 
SHIINA
Etsusaburo
椎名 悦三郎
75.12.9 - 76.12.23
昭和 50.12.9 - 51.12.23
NAKASONE
Yasuhiro
中曽根 康弘
75.12.9 - 76.9.15
昭和 50.12.9 - 51.9.15
NADAO
Hirokichi
灘尾 弘吉
75.12.9 - 76.9.15
昭和 50.12.9 - 51.9.15
MATSUNO
Raizo
松野 頼三
75.12.9 - 76.9.15
昭和 50.12.9 - 51.9.15
UCHIDA
Tsuneo
内田 常雄
76.9.15 - 76.12.23
昭和 51.9.15 - 51.12.23
MATSUNO
Raizo
松野 頼三
76.9.15 - 76.12.23
昭和 51.9.15 - 51.12.23
SAKURAUCHI
Yoshio
櫻内 義雄
76.9.15 - 76.12.23
昭和 51.9.15 - 51.12.23

  HATOYAMA Ichiro   ISHIBASHI Tanzan   KISHI Nobusuke   IKEDA Hayato
  SATO Eisaku   TANAKA Kakuei   MIKI Takeo   FUKUDA Takeo
  OHIRA Masayoshi   NISHIMURA Eiichi   SUZUKI Zenko   NAKASONE Yasuhiro
  TAKESHITA Noboru   UNO Sosuke   KAIFU Toshiki   MIYAZAWA Kiichi
  KONO Yohei   HASHIMOTO Ryutaro   OBUCHI Keizo   MORI Yoshiro
  KOIZUMI Junichiro   ABE Shinzo   FUKUDA Yasuo   ASO Taro
  TANIGAKI Sadakazu   ABE Shinzo   SUGA Yoshihide   KISHIDA Fumio
The text ends here
Local navigation

Back to Top

menu