Link to move in page

Global navigation
Global navigation end
From here to text

MIYAZAWA Kiichi

President
総裁
Vice-
President
副総裁
Secretary-General
幹事長
Chairperson,
General
Council
総務会長
Chairperson, Policy Research Council
政務調査会長
Important Historical Events
略史
MIYAZAWA
Kiichi
宮澤 喜一
91.10.31 - 93.7.30
平成 3.10.31 - 5.7.30KANEMARU
Shin
金丸 信
92.1.8 - 92.8.8
平成 4.1.8 -
4.8.28
WATANUKI
Tamisuke
綿貫 民輔
91.10.31 - 92.12.11
平成 3.10.31 -
4.12.11
SATO
Koko佐藤 孝行
91.10.31 - 92.12.11
平成 3.10.31 -
4.12.11
MORI
Yoshiro
森 喜朗
91.10.31 - 92.12.11
平成 3.10.31 -
4.12.11
- U.S. President Bush visits Japan
(92.1.7)
ブッシュ米国大統領来日
[4.1.7]

- Crown Prince Naruhito marries Masako Owada
(93.6.9)
皇太子・大和田雅子さんご成婚の儀
[5.6.9]

- Tokyo Summit
(93.7.7 - 7.9)
東京サミット
[5.7.7 - 7.9]
KAJIYAMA
Seiroku
梶山 静六
92.12.11 - 93.8.2
平成 4.12.11 -
5.8.2
SAOT
Koko
佐藤 孝行
92.12.11 - 93.8.2
平成 4.12.11 -
5.8.2
MITSUZUKA
Hiroshi
三塚 博
92.12.11 - 93.8.2
平成 4.12.11 -
5.8.2

  HATOYAMA Ichiro   ISHIBASHI Tanzan   KISHI Nobusuke   IKEDA Hayato
  SATO Eisaku   TANAKA Kakuei   MIKI Takeo   FUKUDA Takeo
  OHIRA Masayoshi   NISHIMURA Eiichi   SUZUKI Zenko   NAKASONE Yasuhiro
  TAKESHITA Noboru   UNO Sosuke   KAIFU Toshiki   MIYAZAWA Kiichi
  KONO Yohei   HASHIMOTO Ryutaro   OBUCHI Keizo   MORI Yoshiro
  KOIZUMI Junichiro   ABE Shinzo   FUKUDA Yasuo   ASO Taro
  TANIGAKI Sadakazu   ABE Shinzo   SUGA Yoshihide   KISHIDA Fumio
The text ends here
Local navigation

Back to Top

menu