Link to move in page

Global navigation
Global navigation end
From here to text

FUKUDA Takeo

President
総裁
Vice-
President
副総裁
Secretary-General
幹事長
Chairperson,
General
Council
総務会長
Chairperson, Policy Research Council
政務調査会長
Important Historical Events
略史
FUKUDA
Takeo
福田 赳夫
76.12.23 - 78.12.1
昭和 51.12.23 - 53.12.1 
FUNADA
Naka
船田 中
77.11.29 - 78.12.1
昭和 52.11.29 - 53.12.1
OHIRA
Masayoshi
76.12.23 - 77.11.27
昭和 51.12.23 - 52.11.27
ESAKI
Masumi
江崎 眞澄
76.12.23 - 77.11.27
昭和 51.12.23 - 52.11.27
KOMOTO
Toshio
河本 敏夫
76.12.23 - 77.11.27
昭和 51.12.23 - 52.11.27
- Japan-China Peace Treaty is signed (78.8.12)
日中平和条約調印[53.8.12]

OHIRA
Masayoshi
大平 正芳
77.11.27 - 78.12.1
昭和 52.11.27 - 53.12.1
NAKASONE
Yasuhiro
中曽根 康弘
77.11.27 - 78.12.7
昭和 52.11.27 - 53.12.7
ESAKI
Masumi
江崎 眞澄
77.11.27 - 78.12.7
昭和 52.11.27 - 53.12.7

  HATOYAMA Ichiro   ISHIBASHI Tanzan   KISHI Nobusuke   IKEDA Hayato
  SATO Eisaku   TANAKA Kakuei   MIKI Takeo   FUKUDA Takeo
  OHIRA Masayoshi   NISHIMURA Eiichi   SUZUKI Zenko   NAKASONE Yasuhiro
  TAKESHITA Noboru   UNO Sosuke   KAIFU Toshiki   MIYAZAWA Kiichi
  KONO Yohei   HASHIMOTO Ryutaro   OBUCHI Keizo   MORI Yoshiro
  KOIZUMI Junichiro   ABE Shinzo   FUKUDA Yasuo   ASO Taro
  TANIGAKI Sadakazu   ABE Shinzo   SUGA Yoshihide   KISHIDA Fumio
The text ends here
Local navigation

Back to Top

menu