Link to move in page

Global navigation
Global navigation end
From here to text

OHIRA Masayoshi

President
総裁
Vice-
President
副総裁
Secretary-General
幹事長
Chairperson,
General
Council
総務会長
Chairperson, Policy Research Council
政務調査会長
Important Historical Events
略史
OHIRA
Masayoshi
大平 正芳
(died in office)
死去
78.12.1 - 80.6.12
昭和 53.12.1 - 55.6.12NISHIMURA
Eiichi
西村 英一
79.1.22 - 80.1.22
昭和 54.1.22 - 55.1.22
SAITO
Kunikichi
斎藤 邦吉
78.12.7 - 79.11.16
昭和 53.12.7 - 54.11.26
KURAISHI
Tadao
倉石 忠雄
78.12.7 - 79.11.9
昭和 53.12.7 - 54.11.9
KOMOTO
Toshio
河本 敏夫
78.12.7 - 79.11.16
昭和 53.12.7 - 54.11.16


  HATOYAMA Ichiro   ISHIBASHI Tanzan   KISHI Nobusuke   IKEDA Hayato
  SATO Eisaku   TANAKA Kakuei   MIKI Takeo   FUKUDA Takeo
  OHIRA Masayoshi   NISHIMURA Eiichi   SUZUKI Zenko   NAKASONE Yasuhiro
  TAKESHITA Noboru   UNO Sosuke   KAIFU Toshiki   MIYAZAWA Kiichi
  KONO Yohei   HASHIMOTO Ryutaro   OBUCHI Keizo   MORI Yoshiro
  KOIZUMI Junichiro   ABE Shinzo   FUKUDA Yasuo   ASO Taro
  TANIGAKI Sadakazu   ABE Shinzo   SUGA Yoshihide   KISHIDA Fumio
The text ends here
Local navigation

Back to Top

menu